Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ

Thành ủy TP HCM vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn thành phố”.

Chủ động đấu tranh

Tại hội thảo, ông Vũ Anh Tuấn – Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP HCM – cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội thảo

Mục đích chống tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là rõ ràng, cụ thể. Tham nhũng, tiêu cực thường xảy ra ở người lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu rèn luyện bản thân, không vượt qua được các cám dỗ của danh lợi, vật chất; gây tổn hại nhiều mặt đến đời sống xã hội, làm mất niềm tin của nhân dân. Do đó, thái độ trong việc chống tham nhũng, tiêu cực là phải thật kiên quyết, không khoan nhượng và hành động thật quyết liệt, cụ thể, hiệu quả.

Đây là “cuộc chiến” cam go, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội; đòi hỏi sự gương mẫu, quyết tâm, nói đi đôi với làm của lãnh đạo Đảng, nhà nước, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của các cơ quan tham mưu. Trong đó, cần sự phối hợp của các cơ quan chức năng, sự chủ động tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội cũng như vai trò đồng tình, hưởng ứng của đông đảo nhân dân.

Theo Ban Cán sự Đảng UBND TP HCM, cần tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng theo định hướng Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ, quy định và đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xác định rõ vai trò và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó là đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị. Nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ chính trị và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tạo sức đề kháng

Tham gia hội thảo, lãnh đạo TAND TP HCM cho rằng cần mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đề cao tự phê bình và phê bình là biện pháp tốt nhất, hữu hiệu nhất để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng, sinh hoạt chi bộ; khắc phục tình trạng mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm.

Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trung ương.

Theo đại diện Quận ủy Bình Tân, cần tiếp tục lãnh đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sao cho ngắn gọn, hiệu quả, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm.

Mặt khác, cần giới thiệu, nhân rộng những gương người tốt – việc tốt; phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; tạo sức đề kháng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Người đứng đầu và đảng viên phải thực hiện trách nhiệm nêu gương cam kết không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… 

Tạo môi trường tự học tập, rèn luyện

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng việc tự kiểm tra, giám sát của chi bộ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Cần xem đây là công cụ hữu hiệu để phòng ngừa tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, cần tạo môi trường để mỗi cán bộ, đảng viên tự học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức.

Đặc biệt, cần đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, quan liêu, xa dân, phiền hà, nhũng nhiễu, bàng quan, vô cảm trước những khó khăn, vướng mắc chung và bức xúc của nhân dân. Cần nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa phòng chống tham nhũng, tiêu cực với việc chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *