NHNN yêu cầu tăng cường phòng chống cướp ngân hàng

Ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện công tác tiền mặt, an toàn kho quỹ, phòng chống tội phạm trộm, cướp tài sản ngân hàng và định hướng chỉ đạo, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác an toàn, kho quỹ, đặc biệt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu phải cao hơn nữa. Các đơn vị tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước của các cấp đối với lĩnh vực này trong Ngành và vai trò quản lý, giám sát, trách nhiệm của trụ sở chính các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất một cách thỏa đáng cho vấn đề an toàn; Đổi mới cơ chế về hoạt động tiền mặt; Tiếp tục tăng cường phối hợp để ngăn chặn rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống cướp với các cấp, các ngành với chính quyền sở tại và Trung ương, trước hết là lực lượng công an các cấp.

Đối với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, Phó Thống đốc yêu cầu Giám đốc NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm và chấp hành đúng các quy định, rà soát lại các quy định tại đơn vị mình đặt ra cho phù hợp, đồng thời phối hợp với Trung ương trong vấn đề tham mưu, đề xuất, kiến nghị những cơ chế, chính sách cần đổi mới.

Đặc biệt NHNN các Chi nhánh quan tâm đến cơ sở vật chất, kho tiền, các điều kiện giao dịch, khu vực giao dịch, phương tiện…; Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, quận, huyện, đặc biệt là lực lượng công an trong tỉnh cùng với các ngân hàng thương mại xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác an toàn, kho quỹ. Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất; Theo dõi đánh giá tình hình tiền mặt, kịp thời báo cáo NHNN Trung ương để xử lý…;

Ngay sau Hội nghị này, Phó Thống đốc yêu cầu Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố thành lập ngay Hội đồng kiểm tra, kiểm kê đột xuất kho tiền tại chi nhánh mình và báo cáo nhanh về Cục Phát hành và Kho quỹ để tổng hợp.

Đối với NHTM, Phó Thống đốc yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc/Giám đốc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ an toàn kho quỹ và rà soát lại các quy định cũng như chấp hành đúng các quy định của NHNN, các văn bản khác có liên quan.

Các ngân hàng cần quan tâm hơn nữa đến hệ thống cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn, kho quỹ tại ngân hàng; Phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là các cơ quan công an trong vấn đề hướng dẫn tập huấn, sử dụng các công cụ hỗ trợ theo đúng quy định của Nhà nước về phòng chống cướp, kỹ năng xử lý cần thiết khi có tình huống xảy ra, cách thức bố trí phòng giao dịch….

Đồng thời, các ngân hàng cần kiểm tra lại các chi nhánh, phòng giao dịch đảm bảo đúng quy chuẩn, quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong toàn hệ thống; Việc tuyển chọn tiền đúng quy định và có chế tài xử lý đối với việc chấp hành không đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *